A Área Pública da CIG traslada as súas demandas para os orzamentos do Estado ao BNG

Propón medidas para combater a temporalidade nas administracións e rexeita a reforma do EBEP
Nacional - 29 Out 2021

Os responsábeis das federacións de Área Pública da CIG, Suso Bermello, da CIG-Ensino; Xavier Picón, da CIG-Administración e María Xosé Abuín, da CIG-Saúde, celebraron esta mañá unha reunión de traballo co deputado do BNG, Néstor Rego, para dar traslado da posición do sindicato maioritario no conxunto das administracións públicas galegas sobre os orzamentos xerais do do Estado (OXE) no que atinxe as empregadas e empregados públicos.

Eliminar a  taxa de reposición para crear emprego neto

Os representantes da CIG incidiron na necesidade da retirada completa das taxas de reposición, de maneira que se permita a creación neta de emprego en todas as administracións e a recuperación e reforzo dos servizos públicos.

Nese sentido denunciaron que os pactos de CCOO, UGT e CSIF, primeiro co PP e agora co PSOE blindan a permanencia das taxas de reposición, o que implica, por un lado, un exemplo do centralismo na xestión do persoal ao cargo das administracións locais e autonómicas, impedindo que poidan dar resposta ás necesidades estruturais do seu persoal, dimensionando os seus cadros de persoal e decidindo sobre a xestión dos servizos que presta, en función das súas propias capacidades orzamentarias. Mais, por outra banda, demostran un exercicio de cinismo por parte dos sindicatos estatais asinantes, que asinan pactos nos que se mantén a taxa de reposición pola mañá e pola tarde se lamentan de que exista tal limitación.

Por unha reforma do EBEP que non deixe de lado o persoal interino e que garanta a autonomía da negociación en cada sector da administración

Na reunión a Área Pública da CIG tamén aproveitou para contrastar con Néstor Rego a situación actual da reforma do RDL 14/2021 que reforma o EBEP e trata sobre o abuso de temporalidade nas administracións públicas. A CIG expresou defendeu unha modificación do texto actual na liña de buscar unha solución ao abuso da temporalidade que parta dos seguintes principios:

  • Eliminar da taxa de reposición
  • Garantir a plena capacidade para negociar en cada ámbito territorial e nos diferentes sectores nos que se organiza a administración pública, evitando un marco estatal que limite a negociación en Galiza e que impoña unha normas de carácter xeral para o persoal de todas as administracións sen ter en conta as enormes diferenzas existentes (educación, sanidade, diferentes ámbitos da administración xeral, empresas públicas etc)
  • Aplicar un réxime sancionador estrito aos cargos públicos que permitan a fraude que teñan un carácter disuasorio para quen até agora permitiu o abuso ou a fraude.
  • Permitir, no marco da negociación colectiva, que se poidan pactar nos diferentes sectores e ámbitos da administración medidas reparadoras, ben sexa nos procesos de ingreso ou en acordos sobre estabilidade de persoal interino, para quen se mantén nunha situación de temporalidade abusiva e así evitar que sexa o persoal temporal quen cargue coas consecuencias das políticas de recortes.
  • Asegurar a maior marxe de adaptación para que en cada administración se negocie como se deben desenvolver os procesos selectivos de consolidación, sen pecharse a ningunha posibilidade de ingreso e co máximo respecto ás mesas de negociación sindical en cada sector ou administración.
  • Eliminar a limitación de contratos dun máximo de 3 anos para o novo persoal interino pactado por CCOO, UGT e CSIF, e que novas propostas lexislativas como o anteproxecto da Lei Orgánica de Universidades (LOSU) xa recolle: limitar que mesmo cando se substitúa a unha persoa con praza fixa non se poida estar máis de tres anos na praza con independencia do tempo que dure a ausencia dun titular.

Contra unha suba salarial que implica perder poder adquisitivo

A CIG traslado a proposta de que se presenten emendas aos orzamentos no sentido de superar a a proposta de suba do 2% imposta polo goberno de coalición para todos os empregados e empregadas públicas do estado cando o IPC interanual estaba hai un mes no 4%, supera xa o 5%  e hai unha previsión de que siga aumentando.

Para a CIG é imprescindíbel que se garanta unha recuperación real e efectiva do que levamos perdido desde o ano 2010 e que provoca que a día de hoxe, despois das reducidas subas retributivas pactadas polo sindicalismo estatal nos últimos anos, esteamos a perder máis dun 10% do noso poder adquisitivo. Esta perda da capacidade económica do persoal público irá en aumento con subas como a que se presenta este ano nos OXE.

De aí que a CIG propoña que a suba sexa do 5% anual no período 2022-2024, estabelecendo unha cláusula de garantía salarial para este período (asegurando ao final de cada ano que se subirá o equivalente ao IPC se este estivo por riba da suba) e regular a recuperación das retribucións básicas íntegras na contía das pagas extraordinarias de todos os grupos, que foron recortadas xa no ano 2010 polo goberno de Zapatero e que aínda non se recuperaron.

A lexislación estatal para 2021 debería resolver o desenvolvemento da normativa sobre a xubilación parcial das persoas funcionarias e recuperar as condicións do persoal laboral. E abordar a xubilación anticipada de determinados colectivos que desempeñan funcións en condicións de penosidade, perigo, toxicidade, quendas, presión psicolóxica etc, segundo as previsións do EBEP.

A xornada máxima de traballo do conxunto das administracións públicas debe fixarse nun total de 35 horas semanais.

Medidas na Lei que fagan posible o desenvolvemento da carreira profesional e a implantación do novo sistema retributivo deseñado polo Estatuto Básico do Emprego Público, á marxe dos límites ao incremento da masa salarial. Propoñemos a seguinte modificación non proxecto de Lei de Orzamentos para 2022

“Artigo 19 Sete. Ou disposto nos apartados anteriores debe entenderse sen prexuízo dás adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dous postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dúas obxectivos fixados ao mesmo, así como dás necesarias para implantar as distintas modalidades de carreira profesional ou sistema retributivo deseñado polo Título III, capítulos II e III do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba ou texto refundido dá Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.”

Actualización do Real Decreto 462/2002 do 24 de maio sobre indemnizacións por razón de servizo. Que se promovan as actuacións necesarias para a modificación do mencionado Real Decreto, coa actualización dos importes establecidos para a compensación dos gastos previstos no mesmo así como a unificación dos grupos existentes.

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2021 debería resolver tamén a integración directa no novo Grupo B do EBEP das prazas ocupadas con persoas empregadas públicas ás que se lles esixiu para o ingreso a titulación de Técnico Superior, Técnico Especialista, Formación Profesional de 2º grao ou equivalente. Da mesma maneira, debería resolverse a integración directa no grupo C1 das prazas para as que se esixiu para o ingreso a titulación de Técnico de F. P. 1.

Recuperar a gratuidade dos procesos contencioso-administrativos en cuestións de ámbito laboral para o persoal funcionario eliminando as costas en primeira instancia, tratando desta maneira de forma igualitaria a todas as persoas traballadoras con independencia do sector, público ou privado, no que presten os seus servizos.