Documento


Protocolo prevención e actuación en casos de acoso

PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN E PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN NOS CASOS DE DENUNCIA POR ACOSO LABORAL, SEXUAL E/OU POR RAZÓN DE SEXO

1. Declaración de principios

2. Definición de conceptos

2.1. Acoso sexual

2.2. Acoso moral ou mobbing

3. Obxectivo do protocolo

4. Ámbito de actuación

5. Fases a seguir

5.1. Aprobación/Divulgación. Designación da persoa Mediadora e constitución da Comisión anti-acoso

5.2. Implantación

5.3. Avaliación e valoración

6. Medidas preventivas

7. Procedemento de actuación

7.1. Fase de iniciación

7.2. Fase de desenvolvemento

7.3. Fase de resolución

7.4. Fase de seguimento

8. Graduación da falta

9. Sancións

10. Accións a realizar cando se determine que hai acoso

11. Disposición Final

Anexo: Documento de confidencialidade


Arquivos:


Volver