Documento


Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero 2007

Esta guía de saúde laboral pretende ser uninstrumento práctico e eficaz na avaliación e prevenciónde riscos laborais de todas as mullerestraballadoras, poñendo de manifesto que na prevenciónde riscos das mulleres hai que abordarde maneira integral os problemas que nos afectandunha maneira máis específica, tendo presentenon só o factor biolóxico, senón tamén as diferenzascorporais, de socialización e de roles adesempeñar. De esta maneira poderase avanzarna mellora das condicións de traballo e saúdedas mulleres, e ir máis alá da protección da saúdereprodutiva e da maternidade.


Arquivos:


Volver