Documento


Contratos de traballo en Galiza 2009

A evolución da contratación é un indicador de seguimento da actividade económica dun país. Aínda que é certo que, nos últimos anos, o abuso da temporalidade unido á escasa duración dos contratos, levou a que, de media, un mesmo traballador/a asinase máis dun contrato por ano, e polo tanto se rexistrasen un número moi elevado de contratos, tamén é certo que o escenario de expansión económica implicaba un aumento continuo da contratación, polo dinámico que nestas etapas é o mercado de traballo.


Arquivos:


Volver